Neměli bychom si mnohé stále připomínat?

Komenského mravoučné desatero

 1. Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš. Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen: a budeš opatrný.
 2. Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč, když tobě co praví, poslouchej. Když tobě co poroučí, buď po vůli, je-li to souznačno s Vůlí Páně!
 3. Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebovati!
 4. Buď dále nadto spravedliv! Nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj!
 5. Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům!
 6. Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.
 7. Buď i dobrotivý a milosrdný! Kdo tebe oč žádá, dej mu s láskou to, jež mu prospěšno bude, máš-li. Bídnému pomáhej, můžeš-li.
 8. Urazil-li tě někdo, promiň mu vinu! Ublížil-lis ty někomu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest tlumiti zlosť, odpouštěti viníku a promíjeti odprošujícímu.
 9. Nezáviděj nikomu, přej všem, vděk se čiň, komukoli můžeš, a zalíbíš se všem dobrým lidem.
 10. Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti!

Komenského desatero k šťastnému životu

 1. Z každého člověka stává se člověk, nepůsobí-li naň zkáza. Čím spíše začneš, tím snáze zvítězíš. Spěj přímo k cíli, zanech všech oklik.
 2. Lidé mají se učiti pokud nejvíce možno. Svět zajisté temnot svých sproštěn býti nemůže, leda rozžetím pochodně moudrosti. Lidé vzdělaní v pravdě lidmi jsou. Ztratíš-li čas života, ztratíš sám sebe.
 3. Toho trého kdo šetří (jí a pije střídmě, tělo pracemi cvičí pilně, pohodlí a občerstvení jemu dodává rozšafně, jak přirození káže), není možné, aby živ, zdráv, čerstev nebyl na dlouhé časy i bez léku.
 4. S kým obcuješ, k tomu bud’ otevřený bez podvodu a lsti. Prospívej všechněm, neškoďžádnému, šťastných věcí žádej do jednoho všechněm. Tak teprve by byl blažený stav soukromých i veřejných věcí, kdyby všichni chtěli se spojiti pro všeobecný prospěch a všude uměli a chtěli pomáhati jedni druhým.
 5. Kdo mnoho v umění, moudrosti a ctnostech prospěti má za mlada mu oči otevříti a smysl odemknouti třeba. Jedna z hlavních ctnost ́ı je spravedlnost, ona každému co jeho jest dává.
 6. Času sobě draze važ a jej dobře vynakládej. Postarej se, aby z lidu zahálka a ničemná lenivost odstraněna byla a všickni aby pracemi užitečnými se zabývali. Lépe jest hráti si než zaháleti.
 7. Velké mysli jest, kdo libé i odporné věci jednostejně snášeti může. Trpělivý nekvílí a nenaříká. Kdo lépe umí trpěti, ten má lepší pokoj.
 8. Lépe jest štědrým býti než skoupým. Potřebuje-li kdo pomoci, přispěj mu na pomoc, pak-li kdo rady, poraď, pak-li potěšení, potěš, jestliže přímluvy, skloň se. Nenávisti proti žádnému nenos.
 9. Mluviti pravdu žádnému se neostýchej. Pravdu svobodně vyznávati nestyd’ Mluv pro potřebu, ne pro zdvořilost: a cokoliv mluvíš nechť ať je samá čistá pravda.
 10. Měj mysl k Bohu co nejvýš vždycky zdviženou, k bližšímu co nejníž skloněnou. Čistoty srdce i těla především ostříhej. Ó, člověče, upamatuj se! Nic nemáš jistšího nad smrt, nic nejistějšího nad smrti hodinu. Osudu svého nepředstihuj, ale čekej!

Kdo co dělá s chutí, mile, práce jest mu kratochvíle!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*